Mesaj Monitè a: Yon Nouvo Ane Akademik Derape ak yon Plan Estratejik ansanm ak yon Nouvo Monitè pou Eta Nouyòk

Premye jou lekòl la MaryEllen Elia, Komisè Depatman Edikasyon Eta Nouyòk, ak mwen te salye elèv yo lè yo t ap antre nan Lekòl Elemantè Kakiyat (Kakiat Elementary School). Sa te fè nou anpil plezi lè nou te wè tout kè kontan ki te make nan figi timoun yo pandan yo t ap antre anndan lekòl la tou pare pou yo kòmanse nouvo ane akademik lan.

Konsa tou Mèkredi 7 Septanm se te premye opòtinite nou te genyen pou nou te esplike piblik la wòl Monitè Eta Nouyòk pou Distri Eskolè Santral Ès Ramapo a (East Ramapo Central School District). Anplis se te yon opòtinite pou Sipèentandan Deborah Wortham pou li dekri Plan Akademik Estratejik pou lontèm distri a ak plan ki genyen pou $3 milyon Lejislati a ak Gouvènè a bay la.  Mwen di tout paran ak manm kominote a ki te vin koute plan an e ki te bay komantè pa yo sou li mèsi.

Mwen te apresye sa anpil lè m te tande jan kesyon estanda wo nivo, kesyon diplome nan inivèsite ak kesyon prepare elèv pou karyè gen gwo sipò bò kote kominote a. Nouvo eslogan distri a “Anwo nèt” di tout bagay. Li te ankourajan tou pou m te tande kalite sipò kesyon sèvi ak $3 milyon an pou retounen ak klas jadendanfan aplentan ak pwogram travay atistik. Malgre sipò sa a, mwen te tande tou jan paran t ap mande ak anpil pasyon pou yo louvri pwogram Jadendanfan aplentan an koulye a. Komisè a ak mwen pran angajman pou nou konplete evalyasyon selon Chapit 89 nan Lwa 2016 la prese prese e nou vle asire tout paran yo ap gen Jadendanfan aplentan pou tout elèv yo avan fen mwa a, si se pa pi bonè.

Koulye a gwo travay pou mete plan an ann aplikasyon kòmanse, nou kontan nou pral travay ak Distri a, konsèy eskolè a ak kominote a pou nou fè sa.

Charles A. Szuberla, Jr.
Chief State Monitor
Room 475
Education Building Annex
Albany, NY 12234

imèl: Charles.Szuberla@nysed.gov
tel.:      (518) 474-2238

Advertisements
Mesaj Monitè a: Yon Nouvo Ane Akademik Derape ak yon Plan Estratejik ansanm ak yon Nouvo Monitè pou Eta Nouyòk