Mesaj Monitè a: Yon Nouvo Ane Akademik Derape ak yon Plan Estratejik ansanm ak yon Nouvo Monitè pou Eta Nouyòk

Premye jou lekòl la MaryEllen Elia, Komisè Depatman Edikasyon Eta Nouyòk, ak mwen te salye elèv yo lè yo t ap antre nan Lekòl Elemantè Kakiyat (Kakiat Elementary School). Sa te fè nou anpil plezi lè nou te wè tout kè kontan ki te make nan figi timoun yo pandan yo t ap antre anndan lekòl la tou pare pou yo kòmanse nouvo ane akademik lan.

Konsa tou Mèkredi 7 Septanm se te premye opòtinite nou te genyen pou nou te esplike piblik la wòl Monitè Eta Nouyòk pou Distri Eskolè Santral Ès Ramapo a (East Ramapo Central School District). Anplis se te yon opòtinite pou Sipèentandan Deborah Wortham pou li dekri Plan Akademik Estratejik pou lontèm distri a ak plan ki genyen pou $3 milyon Lejislati a ak Gouvènè a bay la.  Mwen di tout paran ak manm kominote a ki te vin koute plan an e ki te bay komantè pa yo sou li mèsi.

Mwen te apresye sa anpil lè m te tande jan kesyon estanda wo nivo, kesyon diplome nan inivèsite ak kesyon prepare elèv pou karyè gen gwo sipò bò kote kominote a. Nouvo eslogan distri a “Anwo nèt” di tout bagay. Li te ankourajan tou pou m te tande kalite sipò kesyon sèvi ak $3 milyon an pou retounen ak klas jadendanfan aplentan ak pwogram travay atistik. Malgre sipò sa a, mwen te tande tou jan paran t ap mande ak anpil pasyon pou yo louvri pwogram Jadendanfan aplentan an koulye a. Komisè a ak mwen pran angajman pou nou konplete evalyasyon selon Chapit 89 nan Lwa 2016 la prese prese e nou vle asire tout paran yo ap gen Jadendanfan aplentan pou tout elèv yo avan fen mwa a, si se pa pi bonè.

Koulye a gwo travay pou mete plan an ann aplikasyon kòmanse, nou kontan nou pral travay ak Distri a, konsèy eskolè a ak kominote a pou nou fè sa.

Charles A. Szuberla, Jr.
Chief State Monitor
Room 475
Education Building Annex
Albany, NY 12234

imèl: Charles.Szuberla@nysed.gov
tel.:      (518) 474-2238

Advertisements
Mesaj Monitè a: Yon Nouvo Ane Akademik Derape ak yon Plan Estratejik ansanm ak yon Nouvo Monitè pou Eta Nouyòk

Commissioner Elia Appoints Charles Szuberla as Monitor for the East Ramapo Central School District

Appointment Continues Cooperation Among State, District and Community to Advance Progress Already Made by Monitor Team

Spanish and Haitian-Creole Versions of News Release are Available

State Education Commissioner MaryEllen Elia today appointed Charles Szuberla as monitor for the East Ramapo Central School District. Szuberla, a well-known former Deputy Commissioner who served the Department for 29 years before his retirement in late 2015, will lead the Department’s continuing efforts to provide enhanced communication with the East Ramapo community through greater outreach to students, parents and stakeholders. He will be supported by Dr. John W. Sipple, a Cornell University professor who continues in his role as monitor, specializing in budgeting and fiscal matters.

Read the full news release in English, Spanish, and Haitian-Creole.

Commissioner Elia Appoints Charles Szuberla as Monitor for the East Ramapo Central School District

East Ramapo CSD Community Letter

See the letter from Commissioner Elia to the East Ramapo community regarding the new law, S.8131/A.10723.

East Ramapo Community Letter – English

East Ramapo Community Letter – Spanish

East Ramapo Community Letter – Haitian Creole

Sign up to receive future updates:

  • Send an e-mail message to LISTSERV@LISTSERV.NYSED.GOV
  • The body of the message must read: SUBSCRIBE EAST-RAMAPO <Your Name>
    Example: SUBSCRIBE EAST-RAMAPO Jane Smith
  • You will receive an email confirming your subscription
East Ramapo CSD Community Letter

Statement from Commissioner Elia on the Appointment of Deborah Wortham

Commissioner Elia issued the following statement following the appointment of Deborah Wortham as interim Superintendent of the East Ramapo Central School District:

“[T]he East Ramapo School District has taken a major step forward.  Dr. Deborah L. Wortham brings the right kind of experience and leadership the district needs.  Dennis Walcott and the East Ramapo Monitoring Team have been working tirelessly to effect change and improvement in the district, and helping bring Dr. Wortham on board is evidence of the remarkable work the team has done so far.

“Dr. Wortham will be a strong voice for all the district’s students.  I look forward to working with her, Senator Carlucci, Assemblymembers Jaffee and Zebrowski, the monitors and the East Ramapo school board to restore stability in the district and ensure that all East Ramapo students have the educational opportunities they need and deserve.”

Statement from Commissioner Elia on the Appointment of Deborah Wortham

Meetings with the Community

Within the last few weeks, Lead Monitor Dennis Walcott had the opportunity to attend Hispanic Heritage Night and meet with the Rockland Clergy for Social Justice (RC4SJ).

photo 1

photo 2

photo 3

photo 4

The RC4SJ meeting was attended by over 20 religious leaders from various denominations and the meeting was productive.  Dennis heard about several pressing issues important to the Clergy, focusing on several issues highlighting the urgency to find solutions for the students of East Ramapo.

The Monitors have several meetings coming up, including with Get Up, Stand Up: East Ramapo and with the Rockland County School Boards.

Meetings with the Community